Budapest, 2022. július 1.

A Dating Central Europe Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 50.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-140400; adószám: 24925543-2-41; képviseli: Weiler Péter vezérigazgató), valamint a The Cook Kft. (székhely: 1135 Budapest Reitter Ferenc utca 50; cégjegyzékszám: 01-09-924144, adószám: 14877085-2-41; képviseli: Weiler Péter ügyvezető) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:44. § (1) bekezdése és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 21/A. § alapján  a cégjegyzékbe bejegyzett honlapján ezúton teszi közzé, hogy a társaságok a legfőbb szerveik által 2022. június 30-án hozott  határozatok alapján a 2022. június 30-án aláírt egyesülési szerződésben meghatározott szerződéses feltételek mellett egymással egyesülnek.

 

Az egyesülés módja beolvadás, oly módon, hogy a The Cook Kft. mint beolvadó társaság

beolvad

a Dating Central Europe Zrt. mint átvevő társaságba, miáltal a beolvadó társaság jogalanyisága megszűnik és vagyona az átvevő társaságra, mint általános jogutódra száll át.

Az átvevő társaság Alapszabálya 2022. június 30-val került aláírásra.

A beolvadás után az átvevő társaság Dating Central Europe Zrt., mint jogutód társaság cégneve, társasági formája (zártkörűen működő részvénytársaság), székhelye (1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 50.), valamint cégjegyzékszáma (Cg. 01-10-140400) változatlan marad.

Változatlan marad a létrejövő (átvevő) társaság főtevékenységi köre: 63.12 Világháló-portál szolgáltatás is

Az átvevő társaság vezérigazgatója változatlanul: Weiler Péter vezérigazgató.

Az átalakuláshoz fűződő joghatások a Dating Central Europe Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 50.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-140400; adószám: 24925543-2-41; képviseli: Weiler Péter vezérigazgató) részvényeseinek, azaz a Russmedia Equity Partners Establishment (székhelye: 9494 Schaan, Im alten Riet 103., Liechtensteini Fejedelemség; nyilvántartási szám: FL-0002.559.469-7) és a DELMAR Kft. (székhely: 1074 Budapest, Szövetség utca 45. 3. em. 27.; Cégjegyzékszám: 01-09-990167), valamint a The Cook Kft. (székhely: 1135 Budapest Reitter Ferenc utca 50; cégjegyzékszám: 01-09-924144, adószám: 14877085-2-41; képviseli: Weiler Péter ügyvezető) egyedüli tagjának a Dating Central Europe Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 50.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-140400; adószám: 24925543-2-41; képviseli: Weiler Péter vezérigazgató) döntése alapján 2022. szeptember 30-án, illetve amennyiben ez valamely okból nem lenne lehetséges, úgy 2022. október 31-án állnak be (az átalakulás napja).

 

Az egyesülő társaságok (nyitó, záró) vagyonmérleg-tervezeteinek legfontosabb adatai:

 

  1. Beolvadó társaság:

 

A The Cook Kft. vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai (mérlegfordulónap: 2021. december 31.)

 

Adatok e Ft-ban

  Könyv szerinti érték 2021.12.31 MSZE Rendezés 2021.12.31 utáni tranzakciók Vagyonmérleg tervezet

ESZKÖZÖK

(Vagyonértékelés szerinti érték)

       
A) Befektetett eszközök 23 366     23 366
I. Immateriális javak 23 366     23 366
II. Tárgyi eszközök        
III. Befektetett pénzügyi eszközök        
B) Forgóeszközök 6 093     6 093
I. Készletek        
II. Követelések 2 069     2 069
III. Értékpapírok        
IV. Pénzeszközök 4 024     4 024
C) Aktív időbeli elhatárolások        
ÖSSZESEN:        

FORRÁSOK

(Vagyonértékelés szerinti érték)

29 459     29 459
D) Saját tőke 27 593     27 593
I. Jegyzett tőke 3 000     3 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)        
III. Tőketartalék        
IV. Eredménytartalék 24 593     24 593
V. Lekötött tartalék        
VI. Értékelési tartalék        
VII. Mérleg szerinti eredmény        
E) Céltartalékok        
F) Kötelezettségek 1 866     1 866
I. Hátrasorolt kötelezettségek        
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek        
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 866     1 866
G) Passzív időbeli elhatárolások        
ÖSSZESEN: 29 459 0   29 459

 

A The Cook Kft. jegyzett tőkéje 3.000.000 Ft azaz hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

 

  1. Átvevő társaság

II.1. Dating Central Europe Zrt. beolvadás előtti záró vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai (mérlegfordulónap: 2021. december 31.)

Adatok e Ft-ban

  Könyv szerinti érték 2021.12.31 MSZE Rendezés 2021.12.31 utáni tranzakciók Vagyonmérleg tervezet

ESZKÖZÖK

(Vagyonértékelés szerinti érték)

       
A) Befektetett eszközök 1 671 788     1 671 788
I. Immateriális javak 679 179     679 179
II. Tárgyi eszközök 7 758     7 758
III. Befektetett pénzügyi eszközök

984 851

 

   

984 851

 

B) Forgóeszközök 95 246     95 246
I. Készletek        
II. Követelések 49 118     49 118
III. Értékpapírok        
IV. Pénzeszközök 46 128     46 128
C) Aktív időbeli elhatárolások 3 374     3 374
ÖSSZESEN: 1 770 408     1 770 408

FORRÁSOK

(Vagyonértékelés szerinti érték)

       
D) Saját tőke 635 078     635 078
I. Jegyzett tőke 5 882     5 882
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)        
III. Tőketartalék 556 578     556 578
IV. Eredménytartalék 72 618     72 618
V. Lekötött tartalék        
VI. Értékelési tartalék        
VII. Mérleg szerinti eredmény        
E) Céltartalékok        
F) Kötelezettségek 1 134 780     1 134 780
I. Hátrasorolt kötelezettségek        
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 330 393     330 393
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 804 387     804 387
G) Passzív időbeli elhatárolások 550     550
ÖSSZESEN: 1 770 408     1 770 408

 

A Dating Central Europe Zrt jegyzett tőkéje 5.882.350,- Ft, amely teljes egészében befizetésre került. A jegyzett tőke 411.765 db 10 HUF névértékű dematerializált A sorozatú törzsrészvényből, 17.647 db 50 HUF névértékű dematerializált B sorozatú törzsrészvényből és 882.350 db   1 HUF névértékű dematerializált C sorozatú törzsrészvényből áll.

 

 

 

II.2. A Dating Central Europe Zrt  beolvadás utáni nyitó vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai (mérlegfordulónap: 2021. december 31.)

Adatok e Ft-ban

 

Átvevő Társaság

vagyonmérlege

Átalakuló Társaság vagyonmérlege Különbözetek Rendezés Létrejövő társaság vagyona

ESZKÖZÖK

(Vagyonértékelés szerinti érték)

         
A) Befektetett eszközök 1 671 788 23 366 -203 856   1 491 298
I. Immateriális javak 679 179 23 366     702 545
II. Tárgyi eszközök 7 758       7 758
III. Befektetett pénzügyi eszközök

984 851

 

  -203 856   780 995
B) Forgóeszközök 95 246 6 093 3   101 336
I. Készletek          
II. Követelések 49 118 2 069 3   51 184
III. Értékpapírok          
IV. Pénzeszközök 46 128 4 024     50 152
C) Aktív időbeli elhatárolások 3 374       3 374
ÖSSZESEN: 1 770 408 29 459 -203 859   1 596 008

FORRÁSOK

(Vagyonértékelés szerinti érték)

         
D) Saját tőke 635 078 27 593 -202 877   459 794
I. Jegyzett tőke 5 882 3 000 -3 000   5 882
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)          
III. Tőketartalék 556 578     -102 666 453 912
IV. Eredménytartalék 72 618 24 593 -199 877 102 666  
V. Lekötött tartalék          
VI. Értékelési tartalék          
VII. Mérleg szerinti eredmény          
E) Céltartalékok          
F) Kötelezettségek 1 134 780 1 866 -982   1 135 664
I. Hátrasorolt kötelezettségek          
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 330 393       330 393
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 804 387 1 866     805 271
G) Passzív időbeli elhatárolások 550       550
ÖSSZESEN: 1 770 408 29 459 -203 859   1 596 008

 

Az Dating Central Europe Zrt. beolvadás utáni 5.882.350,- Ft összegű jegyzett tőkéje 411.765 db 10 HUF névértékű dematerializált A sorozatú törzsrészvényből, 17.647 db 50 HUF névértékű dematerializált B sorozatú törzsrészvényből és 882.350 db   1 HUF névértékű dematerializált C sorozatú törzsrészvényből áll, mely teljes egészében befizetésre került.

A hitelezők jogaikat a Ptk. 3:43. § (2) bekezdése szerint gyakorolhatják, azaz azok a hitelezők, akik követelése a közzététel előtt keletkezett, a közzétételtől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül az átalakuló jogi személytől megfelelő biztosítékot követelhet, ha az átalakulás követelésüknek kielégítését veszélyezteti.

A közlemény megjelenésének az időpontja az egyesüléssel érintett társaságok cégjegyzék 45/2. rovat alatt feltüntetett elektronikus elérhetőségen, azaz a Dating Central Europe Zrt. honlapján, http://dace.hu/sajtokozlemeny/ oldalon: 2022. július 1.

A közlemény közzétételével egyidejűleg, illetve 2022. július 7-én az elektronikus elérhetőségeit megadó hitelezőit az egyesüléssel érintett társaságok elektronikus úton tájékoztatják a közzétételről a közlemény egyidejű megküldésével együtt.